Pogotowie Opiekuńcze w Koninie

O nas

Pogotowie Opiekuńcze w Koninie zostało powołane do życia 1.09.1992r.

Do dnia 16.02.2007r. mieściło się w budynku po byłym  przedszkolu przy ulicy Okólnej 54.
Z pełną gotowością na przyjęcie dwudziestu wychowanków pogotowie działała od dnia 1.11.1992r.

Obecnie placówka mieści się przy ulicy Kurpińskiego 3 w Koninie, w budynku po byłym żłobku i zajmuje I piętro budynku.

Wychowankowie uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 12, Gimnazjum nr 5, oraz licznych szkół na terenie miasta Konina oraz powiatu konińskiego. Opieką lekarską wychowanków otacza zakład opieki zdrowotnej, mieszczący się w pobliżu placówki jak również liczne placówki medyczne o charakterze specjalistycznym.

Poza zajęciami w placówce dzieci i młodzież uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach poza jej muramii jest to przede wszystkim: basen, kino, wycieczki, festyny, zajęcia taneczne, imprezy okolicznościowe organizowane w szkołach i inne. Celem tych zajęć jest zwiększenie stopnia uspołecznienia naszych podopiecznych.

Placówka jest jednostką budżetową miasta Konina. Organem prowadzącym pogotowie jest Prezydent Miasta Konina, który sprawuje nadzór poprzez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Nadzór merytoryczny nad placówką w zakresie pedagogicznym sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu interwencyjnego przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku 11-18 lat. W wyjątkowych sytuacjach mogą być przyjmowane dzieci młodsze. 

Placówka realizując swoje zadania kieruje się w szczególności: dobrem dziecka, poszanowaniem jego praw, wyrównywaniem deficytów rozwojowych, potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się
z dzieckiem, potrzebą działań w celu utrzymywania więzi dziecka z rodziną i umożliwieniem jego powrotu do rodziny. 

Pogotowie Opiekuńcze w Koninie realizując swoje zadania współpracuje szczególnie z: powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania rodziców dzieci, ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, sądami, kuratorami sądowymi, kościołem katolickim i innymi jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodzinnym dziecka.

Placówka przyjmuje dzieci głównie z terenu Konina jednak w miarę posiadanych miejsc przyjmowani są również wychowankowie z całej Polski. Przyjmowanie dzieci odbywa się  przez całą dobę. Podstawą skierowania do placówki jest: orzeczenie sądu, wniosek rodziców, wniosek opiekunów prawnych lub wniosek samego dziecka. Placówka jest także zobowiązana przyjąć dziecko bez skierowania i bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko w wieku poniżej 13 roku życia i zapewnić mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę, doprowadzone przez osoby stwierdzające porzucenie oraz w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Pobyt dziecka nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku, gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku, pobyt może zostać przedłużony o kolejne trzy miesiące. 

Opiekę nad wychowankami sprawuje wykształcona i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna i niepedagogiczna: wychowawcy, pedagog, psycholog, terapeuta, pracownik socjalny, pielęgniarka.


Od początku istnienia placówki do chwili obecnej opiekę w niej znalazło 970 podopiecznych.