Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pogotowie Opiekuńcze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://po.konin.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 26.08.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.08.2020
 • Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 12.03.2024

Strona internetowa Pogotowia Opiekuńczego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono 2 marca 2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Olgierd Szczęsnypokonin@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu+48 632431099. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej mieści się przy ulicy Kurpińskiego 3 w Koninie. Pogotowie Opiekuńcze zajmuje piętro budynku, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • 6 pokoi wychowanków,
 • 2 świetlice, pokój dzieci chorych, pokój nauki (komputerowy), siłownia,
 • jadalnia i aneks kuchenny, łazienki,
 • pomieszczenia administracyjne,
 • pomieszczenia magazynowe i socjalne.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Koninie

ul. Kurpińskiego 3

62-510 Konin

 

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście od ulicy Kurpińskiego : dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
 • do wejścia od ul. Kurpińskiego (wejście główne) można podjechać samochodem.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarz na parterze: dostępny. Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio do schodów prowadzących na piętro.
Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższą kondygnację.
Winda na wyższe kondygnacje: brak.
 

Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).

Przy wejściu głównym znajduje się domofon.

Platforma: brak.
Pochylnia: brak.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: nie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie parkingu pogotowia brak jest miejsca wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. Takie miejsca znajdują się na parkingu miejskim z drugiej strony pogotowia przy ul. Szeligowskiego. Można podjechać samochodem pod wejście główne.
 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Pogotowia Opiekuńczego pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadania zaświadczenia o wymaganych szczepieniach weterynaryjnych.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • e-mailem na adres: pokonin@interia.pl,
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 632431099.

Godziny otwarcia: całą dobę w każdy dzień tygodnia, administracja od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30.

 

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.1

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.