O nas

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pogotowie Opiekuńcze w Koninie zostało powołane do życia 1.09.1992r.

Do dnia 16.02.2007r. mieściło się w budynku po byłym  przedszkolu przy ulicy Okólnej 54.
Z pełną gotowością na przyjęcie dwudziestu wychowanków pogotowie działała od dnia 1.11.1992r.

Obecnie placówka mieści się przy ulicy Kurpińskiego 3 w Koninie i zajmuje I piętro budynku.

Wychowankowie uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 12, szkół gimnazjalnych oraz licznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie miasta Konina i powiatu konińskiego. Opieką lekarską wychowanków otacza zakład opieki zdrowotnej, mieszczący się w pobliżu placówki jak również liczne placówki medyczne o charakterze specjalistycznym.

Poza zajęciami w placówce dzieci i młodzież uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach poza jej murami. Są to przede wszystkim: basen, kino, wycieczki, festyny, zajęcia taneczne i sportowe, imprezy okolicznościowe organizowane w szkołach i inne. Celem tych zajęć jest zwiększenie stopnia uspołecznienia naszych podopiecznych.

Placówka jest jednostką budżetową miasta Konina. Organem prowadzącym pogotowie jest Prezydent Miasta Konina. Nadzór merytoryczny nad placówką w zakresie realizacji standartów opieki sprawuje Wojewoda Wielkopolski.

Pogotowie Opiekuńcze jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu interwencyjnego przeznaczoną dla dzieci i młodzieży w wieku 10 -18 lat. W wyjątkowych sytuacjach zgodnie z obowiązującymi przepisami mogą być przyjmowane dzieci młodsze.

Placówka realizując swoje zadania kieruje się w szczególności: dobrem dziecka, poszanowaniem jego praw, wyrównywaniem deficytów rozwojowych, potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się
z dzieckiem, potrzebą działań w celu utrzymywania więzi dziecka z rodziną i umożliwieniem jego powrotu do rodziny. 

Pogotowie Opiekuńcze w Koninie realizując swoje zadania współpracuje szczególnie z: powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dzieci, ośrodkami adopcyjnymi, sądami, kuratorami sądowymi, kościołem katolickim i  jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodzinnym dziecka.

Placówka przyjmuje dzieci głównie z terenu Konina jednak w miarę posiadanych miejsc przyjmowani są również wychowankowie z całej Polski. Przyjmowanie dzieci odbywa się  przez całą dobę. Podstawą skierowania do placówki jest: postanowienie sądu, wniosek rodziców, wniosek opiekunów prawnych lub wniosek samego dziecka. Placówka jest także zobowiązana przyjąć dziecko bez skierowania i bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu każde dziecko i zapewnić mu opiekę do czasu wyjaśnienia sytuacji w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę, doprowadzone przez osoby stwierdzające porzucenie oraz w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Pobyt dziecka nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W przypadku, gdy postępowanie sądowe w sprawie uregulowania sytuacji prawnej dziecka jest w toku, pobyt może zostać przedłużony. 

Opiekę nad wychowankami sprawuje wykształcona i dobrze przygotowana kadra pedagogiczna i niepedagogiczna: wychowawcy, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, pielęgniarka.