Klauzula informacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, ul. Kurpińskiego 3, 62-510 Konin, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.
  5. podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań Pogotowia Opiekuńczego, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
  6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

-prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

-prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,

-prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

-prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

-prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Inspektor Danych Osobowych

e-mail: inspektor@osdidk.pl